TERMAT DHE KUSHTET E PËRDORIMIT TË WEBSITE WHISBEAR.AL

Termat dhe Kushtet e mëposhtme përcaktojnë kushtet e përdorimit dhe kryerjes së blerjeve përmes Dyqanit Online të operuar nga Shitësi në faqen e internetit të whisbear.al

Shitësi është Manderina shpk, agjenci marketingu ne Tirane regjistruar me 10 qershor 2014 prane qendres kombetare te Biznesit me NIPT: L41810019J dhe zyre ne Rr. Mihal Popi, Pall. 1 Maji, Shk 26, Nr 5.  Manderina Promotions eshte  distributor zyrtar i Whisbear në Shqipëri Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut.

Shitësi mund të kontaktohet:

 • përmes telefonit (linjës së ndihmës): + 355 45628717 (tarifë për minutë e aplikuar në përputhje me normën e një operatori të caktuar);
 • nga forma e kontaktit në website https://whisbear.al/kontakt/
 • përmes e-mailit: sales@manderina.com;
 • personalisht: Manderina Promotion, Pall.1 Maji, Shk.26, Nr.5, Tirana (e hënë- e premte, nga ora 9 deri ne 3).

1 [Përkufizimet]

Termat dhe Kushtet

Dyqani Online Whisbear.al – një strukturë e organizuar web e vendosur në faqen e internetit www.whisbear.al, e përdorur për të lidhur kontratat e shitjes me mjete elektronike.

Blerësi – një person fizik, një person juridik ose një organ i painkorporuar, i cili mund të fitojë të drejta dhe të ketë detyrime në emrin e vet, në përputhje me dispozitat e ligjit të zbatueshëm.

Konsumatori – një person fizik që përdor dyqanin online whisbear.al për qëllime që nuk lidhen drejtpërdrejt me biznesin ose aktivitetin e tyre profesional.

Shitës – Whisbear Albania, siguron shërbime të shitjes përmes dyqanit Online whisbear.al me kushtet e përcaktuara në këto Terma dhe Kushtet.

Produkti- një pasuri e luajtshme, e paraqitur në Dyqanin Online Whisebar.al, për të cilën zbatohet Kontrata e Shitjes, e destinuar për fëmijë nga mosha 0-3 vjeç, përveç rastit kur përshkrimi i produktit e përcakton ndryshe.

Kontrata e Shitjes – një kontratë e shitjes për shitjen e produkteve, brenda kuptimit të Ligjit të Kodit Civil të 23 Prillit 1964 (Gazeta e Ligjeve 1964 Nr. 16, pika 93, e ndryshuar), e lidhur midis Shitësit dhe Blerësit përmes Dyqanit Online të whisbear.al

Porosia – Deklarata e blerësit specifikon qartë llojin dhe sasinë e produkteve, që synojnë drejtpërdrejt në përfundimin e kontratës së shitjes.

Llogaria e përdoruesit – një grup burimesh në sistemin IT të Shitësit, ku mblidhen të dhëna dhe informacione në lidhje me porositë e vendosura, të përcaktuara me një emër individual (hyrja) dhe një fjalëkalim të dhënë nga blerësi.

Në rast se jepet një adresë biznesi kur plotësoni një Formular Porosie, emri i kompanisë duhet të jepet gjithashtu.

2 [Dispozitat e përgjithshme]

Kur bëni blerje përmes Dyqanit Online whisbear.al, Blerësi do të pranojë dispozitat e këtyre Termave dhe Kushteve dhe do të marrë përsipër t’i respektojë ato.

Pagesat do të përpunohen nga Easypay Albania dhe 2checkout.com

Të gjithë produktet e ofruara në dyqanin Online whisbear.al janë krejt të reja, të paketuara fillimisht, pa defekte fizike dhe ligjore, dhe u regjistruan legalisht në fillim në tregun polak.

Shitësi nuk do të jetë përgjegjës për administratorët e serverave të postës elektronike që bllokojnë dërgimin e mesazheve në adresën e postës elektronike të treguar nga Blerësi, si dhe për postat elektronike të fshira dhe bllokuara nga softueri i instaluar në një kompjuter ose pajisje tjetër të përdorur nga blerësi.

Të drejtat ekonomike të autorit për elementët grafikë të whisbear.al i janë dhënë shitësit. Shitësi nuk bie dakord për përdorimin e tyre pa pëlqimin e tyre të shprehur.

3 [Procedura e porositjes]

Porositë në dyqanin Online whisbear.al mund të vendosen 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, gjatë gjithë vitit (përveç pushimeve të mirëmbajtjes).

Për të bërë porosi është e nevojshme të keni një llogari aktive të postës elektronike.

Një porosi mund të përpunohet vetëm kur, përveç pranimit të këtyre Termave dhe Kushteve, Formulari i Porosisë plotësohet me sigurimin e detajeve të sakta të kontaktit, duke përfshirë adresën e saktë të transportit, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike.

Në rast se të dhënat e referuara nuk janë të plota, shitësi do të kontaktojë blerësin.

Në rast se kjo  nuk  do të jetë e mundur, Shitësi do të ketë të drejtë të anulojë Porosinë.

Në rast se të dhënat e Blerësit të siguruara gjatë procesit të vendosjes së një llogarie përdoruesi ose plotësimit të një formulari të një porosie do të ndryshojnë, blerësi është i detyruar t’i azhurnojë ato menjëherë.

Llogaria e përdoruesit merret duke plotësuar formularin në dispozicion përmes whisbear.al.

Pas plotësimit të formularit, një e-mail aktivizimi dërgohet në adresën e postës elektronike të dhënë në të. Ky email do të merret dhe konfirmohet duke klikuar në lidhjen e aktivizimit.

Blerësi është i detyruar të sigurojë informacion të vërtetë dhe të plotë gjatë procesit të regjistrimit të një Llogarie Përdoruesi ose plotësimit të një formulari të porosisë së njëhershme. Sigurimi i përmbajtjes së paligjshme nuk do të lejohet.

Në rastin e një Porosie të njëhershme, nuk do të jetë e nevojshme të krijoni një Llogari Përdoruesi. Formulari i porosisë duhet të plotësohet në mënyrë korrekte dhe termat e kushtet e dorëzimit të përfshira në të duhet të pranohen.

Adresa e transportit e dhënë gjatë regjistrimit të Llogarisë së Përdoruesit është gjithashtu adresa e paracaktuar e transportit. Blerësi do të ketë mundësinë e ofrimit të një adrese tjetër sa herë që bën një porosi.

Në rast se jepet një adresë biznesi kur plotësoni një Formular Porosie, emri i kompanisë duhet të jepet gjithashtu.

4 [Procedura për lidhjen e kontratës së shitjes]

Kontrata e shitjes lidhet pas plotësimit të formularit të porosisë, referuar në Art. 3 § 3 nga këto Terma dhe Kushte.

Për të bërë një porosi:

 • zgjidhni produktet e porositura dhe sasinë e tyre;
 • zgjidhni mënyrën e dorëzimit, futni adresën e transportit dhe detajet e faturës;
 • zgjidhni mënyrën e pagesës;
 • zgjidhni kutinë që konfirmon porosinë dhe informon për detyrimin për të paguar (mesazhet në faqen e internetit do të ndiqen hap pas hapi).

Pas dorëzimit të një porosie, një e-mail që përmban një deklaratë që konfirmon marrjen e porosisë, mënyra e përpunimit të saj dhe lidhja e Kontratës së Shitjes ndërmjet Blerësit dhe Shitësit do të dërgohen menjëherë në adresën e postës elektronike të siguruar nga blerësi.

Sasia e Produkteve të ofruara në Dyqanin Online Whisbear.al ndryshon dhe azhurnohet vazhdimisht.

Porositë pranohen sipas radhës në të cilën ato do të merren, derisa të zgjasin rezervat. Në rast se produktet e specifikuara në porosi nuk janë të disponueshme, shitësi do të njoftojë blerësin për këtë menjëherë, megjithatë jo më vonë se brenda 14 ditëve nga data e lidhjes së Kontratës së Shitjes, dhe do t’ia kthejë pagesën blerësit. Njoftimi do të dërgohet në adresën e postës elektronike të siguruar nga blerësi në Formularin e Porosisë.

 5 [Çmimet, pagesat dhe anulimet e porosive]

Kostoja totale e porosisë konsiston në çmimin e produktit dhe çmimin e transportit (kostoja e dorëzimit). Çmimi i produktit i treguar në faqen e internetit të whisbear.al do të jetë detyrues në kohën e vendosjes së porosisë nga blerësi.

Të gjitha çmimet e produkteve të postuara në dyqanin Online whisbear.al:

 • jepen në Lek dhe Euro;
 • përfshijnë taksat;
 • nuk përfshijnë kostot e dorëzimit – blerësi informohet për detyrimin për të paguar kosto të tilla në faqen e internetit të dyqanit Online whisbear.al gjatë vendosjes së porosisë.

Kostoja e dorëzimit varet nga forma e dorëzimit të produktit të zgjedhur nga blerësi.

 • pagesa elektronike me anë të një karte krediti ose një transferimi elektronik: Porosia do të përpunohet pasi shitësi të marrë një konfirmim të kryerjes së saktë të operacionit nga operatori i pagesës.
 • transferimi bankar: Porosia do të përpunohet pasi pagesa të jetë kredituar në llogarinë bankare të shitësit;

Në rastin e pagesave me transfertë bankare, blerësi është i detyruar të bëjë një pagesë në llogarinë bankare të shitësit, detajet e së cilës do të dërgohen në e-mail që konfirmon marrjen e një porosie, subjekt  ‘Urdhri Nr. [ ] ‘. Pagesa duhet të bëhet brenda 5 ditëve nga data e marrjes së postës elektronike që konfirmon pranimin e porosisë.

Në rast se blerësi do të dështojë të bëjë një pagesë brenda kohës së specifikuar, shitësi do t’i dërgojë një e-mail blerësit duke i kujtuar atij të paguajë për porosinë. Në kujtesën e postës elektronike, shitësi do t’i japë blerësit një periudhë tjetër pesë-ditore, pas së cilës porosia do të anulohet.

Një porosi gjithashtu mund të anulohet ose modifikohet me kërkesën e blerësit, të paraqitur para dërgesës së produktit. Kërkesa për të anuluar një porosi do të dërgohet në: sales@manderina.com

Në rast se blerësi do të zgjedhë opsionin ‘Me buton Easypay/ pra kesh në pikat Easypay), shitësi do të dërgojë produktin jo më vonë se 7 ditë nga data e lidhjes së kontratës. Në raste të tjera, produkti do të dërgohet brenda 7 ditëve nga data kur pagesa është kredituar në llogarinë bankare të shitësit.

Data e dorëzimit të dërgesës çdo herë do të varet nga lloji i zgjedhur i dërgesës dhe do të rezultojë nga termat dhe kushtet për sigurimin e shërbimeve të transportit të zbatuara nga, ndër të tjera, Posta Shqiptare, dhe Albanian Currier.

6 [Ankesat dhe garancitë]

Seksioni i mëposhtëm i Termave dhe Kushteve do të zbatohet vetëm në marrëdhëniet me blerësit që janë konsumatorë.

Shitësi mund të jetë përgjegjës ndaj konsumatorit sipas garancisë nëse produkti i shitur ka një defekt fizik ose ligjor brenda kuptimit të dispozitave të zbatueshme të ligjit.

Në rast se produkti ka një defekt, konsumatori mund të kërkojë, në përputhje me Kontratën e Shitjes, një riparim falas ose një zëvendësim të produktit me një të ri, përveç nëse riparimi ose zëvendësimi është i pamundur ose kërkon kostot e tepruara.

Kur vlerësohet tejkalimi i kostove nga vlera e mallrave do të merren parasysh disa raste në përputhje me kontratën:

Kur produkti nuk është në përputhje me kontratën e shitjes, veçanërisht nëse:

 • Nuk posedon vetitë që produkti i këtij lloji duhet të ketë për shkak të qëllimit të treguar në Kontratën e Shitjes ;
 • nuk posedon provat e të cilave shitësi i ka siguruar konsumatorit, përfshirë paraqitjen e një mostre ose një modeli;
 • nuk është i përshtatshëm për qëllimin që konsumatori i komunikoi shitësit në përfundim të Kontratës së Shitjes dhe shitësi nuk ngriti ndonjë vërejtje për një qëllim të tillë;
 • i është dorëzuar konsumatorit në një gjendje jo të plotë;
 • nuk korrespondon me pritshmërinë ndaj një malli të këtij lloji, bazuar në materialet publike të ofruara nga shitësi, prodhuesi ose përfaqësuesi i tyre ; personi që prezanton mallin e konsumatorit në tregtinë e brendshme në fushën e biznesit të tyre ; personi që vepron si prodhuesi duke vendosur emrin e tyre, markën tregtare ose etiketë tjetër dalluese mbi mallrat (në veçanti sigurimet e dhëna në etiketimin e produktit ose reklamën e tij duke iu referuar karakteristikave të mallrave, përfshirë datën në të cilën mallrat do t’i mbajnë ato).
 • nuk është instaluar dhe aktivizuar si duhet – në rast se këto aktivitete janë kryer si pjesë e Kontratës së Shitjes nga shitësi ose nga personi për të cilin shitësi është përgjegjës, ose nga konsumatori sipas manualit të marrë si pjesë e shitjes ;
 • nuk ka karakteristika të tjera që janë rënë dakord në një kontratë specifike ose të cilat ajo duhet të posedojë në bazë të kontratës.

Rekomandohet të përfshini në përshkrimin e ankesës të gjitha informacionet dhe rrethanat që deklarojnë mos-pajtueshmërinë e Produktit me Kontratën, informacionin dhe rrethanat në lidhje me ankesën, mënyrën e preferuar të Konsumatorit për zgjidhjen e ankesës – a) riparimin, b) zëvendësimin me një Produkt të ri, c) ulja e çmimit, d) rimbursimi i një pjese ose i gjithë shumës së paguar (dmth, çmimi i produktit, kostoja e transportit dhe kostoja e dërgimit të produktit përsëri tek shitësi). Kjo rekomandohet të bëhet sipas modelit të përshkrimit të ankesës (i cili mund të gjendet në skedën ‘Kthimi dhe Ankesat’), i cili synon të përmirësojë procedurën e ankesës dhe në asnjë mënyrë nuk do të ndikojë në efektivitetin e saj.

Shitësi do të adresojë ankesën e Konsumatorit menjëherë dhe jo më vonë se brenda 14 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së saj.

Në rast se tejkalohet data e lartpërmendur, ankesa do të konsiderohet e aprovuar.

Shitësi do të jetë përgjegjës sipas garancisë në rast se defekti fizik do të gjendet para kalimit të dy viteve nga data e lëshimit të Produktit.

Pretendimi i blerësit për heqjen e një defekti ose një zëvendësim të produktit do të skadojë pas një viti nga dita e zbulimit të defektit, por jo më herët se brenda dy viteve nga data e lëshimit të produktit.

Fatura do të shërbejë si garanci për klientin, duke treguar datën kur blihet produkti, dhe duhet të mbahet për dy vite që garancia është e vlefshme.

Në rast se ankesa do të miratohet, kostoja e zëvendësimit ose riparimit të Produktit do të bartet nga Shitësi.

Garancia për Produktin e shitur nuk do të përjashtojë dhe nuk do të kufizojë ose pezullojë të drejtat e Konsumatorit që rezultojnë nga mungesa e pajtueshmërisë së mallrave me Kontratën, të specifikuar në këtë seksion.

7 [Tërheqja nga kontrata]

Seksioni i mëposhtëm i Termave dhe Kushteve do të zbatohet vetëm në marrëdhëniet me blerësit që janë konsumatorë.

Konsumatori i cili ka lidhur një kontratë në distancë do të ketë të drejtën të tërhiqet nga ajo pa deklaruar një arsye brenda 14 ditëve kalendarike.

Për të përmbushur afatin është e mjaftueshme që të dërgoni një deklaratë brenda afatit të saj. Modeli i disponueshëm në webfaqen e dyqanit online whisbear.al (i cili mund të gjendet dhe shkarkohet në skedën “Kthimet dhe Ankesat”) mund të përdoret.

Produkti duhet të kthehet, së bashku me një deklaratë tërheqjeje nga kontrata e përmendur në §. 3 më lart, në adresën vijuese e Manderina shpk, shënoi ‘KTHIM’, jo më vonë se brenda 14 ditëve nga data e paraqitjes së deklaratës së tërheqjes nga kontrata.

Në rast se konsumatori ka kryer një pagesë me kartë krediti ose me transfer elektronik bankar, shuma e paguar do të rimbursohet në kartelë ose në llogarinë bankare nga e cila është bërë pagesa. Në rast se pagesa është bërë me një transferim tradicional ose me anë të pagesës gjatë dorëzimit, shuma e paguar do të rimbursohet në llogarinë bankare të treguar nga konsumatori në deklaratën e tërheqjes nga kontrata ose me anë të një porosie postare, në diskrecionin e konsumatorit.

Shitësi nuk do të jetë përgjegjës për dështimin për të bërë një rimbursim ose për vonesën e tij në rast se ka ndodhur për shkak të konsumatorit duke siguruar të dhëna të pasakta personale (emri, mbiemri, adresa) ose një numër i pasaktë i llogarisë bankare.

Shuma e referuar më sipër do të përbëhet nga çmimi i produktit të blerë, si dhe shpenzimet e transportit të paguara nga konsumatori, me rezervimin që kostot e transportit të bëra në lidhje me kthimin e produktit tek shitësi do t’i ngarkohen konsumatorit.

Në rast se konsumatori ka zgjedhur një metodë të dorëzimit të produktit përveç metodës më të lirë, të zakonshme të dorëzimit të disponueshme në Dyqanin Online Whisbear.al, shitësi nuk është i detyruar të rimbursojë kostot shtesë të shkaktuara nga konsumatori.

Konsumatori do të jetë përgjegjës për një rënie në vlerën e produktit si rezultat i përdorimit të tij në një mënyrë që shkon përtej asaj që është e nevojshme për të përcaktuar natyrën, karakteristikat dhe funksionimin e produktit. Tejkalimi i kufijve të mësipërm nuk do të thotë që tërheqja nga kontrata është joefektive.

8 [Politika e privatësisë]

Shitësi është kontrolluesi i të dhënave personale në lidhje me të dhënat e mbledhura përmes Dyqanit Online whisbear.al.

Të dhënat personale të blerësve mbrohen në përputhje me Politikën e Privatësisë të postuar në faqen e internetit të dyqanit Online whisbear.al. https://whisbear.al/politika-e-privatesise/.

9 [Dispozitat Përfundimtare]

Shitësi rezervon të drejtën për të ndryshuar Termat dhe Kushtet për arsye të rëndësishme, të tilla si:

 • ndryshimet në ligjin në fuqi;
 • ndryshime në metodat e pagesës dhe të dorëzimit – në masën në të cilën këto ndryshime ndikojnë në zbatimin e Termave dhe Kushteve.

Blerësit me një llogari përdoruesi në dyqanin Online whisbear.al do të informohen për ndryshimet në Termat dhe Kushtet përmes postës elektronike.

Blerësit të cilët nuk do të pranojnë ndryshimet e paraqitura në Termat dhe Kushtet do të kenë të drejtën të fshijnë Llogarinë e Përdoruesit në çdo kohë.

Porositë e vendosura nga Klientët para hyrjes në fuqi të ndryshimeve në Termat dhe Kushtet do të përpunohen në përputhje me dispozitat aktuale të Termave dhe Kushteve.

Në çështjet që nuk mbulohen nga këto Terma dhe Kushtet, do të zbatohen dispozitat e ligjit shqiptar.

 

Navigation
Close

My Cart

Close

Wishlist

Recently Viewed

Close

Close

Categories