Politika e Privatësisë e Whisbear.al dhe Aplikacionit

 

Dyqani Online Whisbear.al dhe Website

Politika e privatësisë në vijim është një dokument që lidhet me Termat dhe Kushtet e faqes në internet të Whisbear.al dhe dyqanit online Whisbear.al. Përkufizimet e termave të përdorur në këtë Politikë të Privatësisë përfshihen në Termat dhe Kushtet. Dispozitat e Termave dhe Kushteve do të zbatohen në përputhje me rrethanat.

 

  1. KONTROLLUESI I TË DHËNAVE PERSONALE

1.1. Të dhënat personale të Blerësve do të përpunohen nga Shitësi, d.m.th nga Whisbear Albania, një biznes në pronësi të Manderina shpk me seli në Tiranë në adresën  Rruga Tish Dahia, Kompleksi Kika 2 Shk. 8, Ap.11  Tirana e regjistruar në Tiranë me NIPT L41810019J  (këtej e tutje ‘Shitësi).

Të dhënat mblidhen dhe trajtohen në përputhje me ligjin “ Për Përpunimin e të dhënave personale” Nr 9887 data 10.03.2008 ndryshuar 48/2012

  1. FUSHËVEPRIMI DHE AFATI I PËRPUNIMIT

2.1 Qëllimi i përdorimit të të dhënave personale të përpunuara nga Shitësi do të përcaktohet nga të dhënat e plotësuara dhe të dërguara nga Blerësi në një formë të përshtatshme. Të dhënat personale të blerësit, subjekt i përpunimit, mund të përfshijnë adresën e tyre të postës elektronike, emrin dhe mbiemrin, numrin e telefonit, adresën e vendbanimit / dorëzimit, adresën IP të kompjuterit, emrin dhe mbiemrin e fëmijës së blerësit.

2.2. Në rast se Shitësi do të marrë informacion që shërbimet përdoren nga Blerësi në një mënyrë që bie në kundërshtim me Termat dhe Kushtet ose dispozitat e zbatueshme të ligjit (përdorim i paautorizuar), Shitësi mund të përpunojë të dhënat personale të Blerësit në masën e nevojshme për të vendosur përgjegjësinë e tyre.

2.3. Të dhënat personale të Blerësit do të përpunohen për një periudhë 5 vjeçare nga data e vendosjes së porosisë së fundit, ndërsa në rastin e abonentëve të Newsletter, të dhënat do të përpunohen deri në përfundimin e kontratës së Newsletter, dhe pas kësaj të dhënat do të fshihen përveç rastit kur përpunimi i është i nevojshëm për shkak të një baze tjetër ligjore.

2.4. Shitësi nuk do të transferojë të dhëna personale në palët e treta.

2.5. Të dhënat personale të blerësve nuk do të përpunohen në një mënyrë të automatizuar.

 

  1. QËLLIMI DHE BAZAT E PËRPUNIMIT

3.1 Të dhënat personale të blerësve do të përpunohen në mënyrë që: (a) të jenë në përputhje me dispozitat e zbatueshme të ligjit, (b) të kryejnë kontrata të shitjes, të ofrojnë shërbime me mjete elektronike, në veçanti mirëmbajtjen e Llogarive të Përdoruesit dhe aktivitete të tjera të treguara në Termat dhe Kushtet; (c) kryejnë aktivitete promovuese dhe tregtare të Shitësit.

3.2. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale në rastet:

3.2.1. referuar në 3.1 (a) do të jetë autorizimi ligjor për të përpunuar të dhëna të nevojshme për qëllim të përputhjes me ligjin në fuqi.

3.2.2. referuar në 3.1 (b) do të jetë autorizimi ligjor për përpunimin e nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, nëse subjekti i të dhënave është palë në të ose nëse do të jetë e nevojshme të merren masa para përfundimit të kontratës me kërkesë të subjektit të të dhënave.

3.2.3. referuar në 3.1 (c) do të jetë pëlqimi vullnetar i Blerësit.

3.3. Sigurimi i të dhënave personale është vullnetar, megjithatë mungesa e pëlqimit për përpunimin e të dhënave personale të etiketuara si të detyrueshme do ta parandalojë Shitësin të përpunojë porosite dhe t’i ofrojë shërbime Blerësit.

 

  1. PRANUESIT E TË DHËNAVE

4.4. Zbulimi i të dhënave personale subjekteve të paautorizuara sipas kësaj Politike të Privatësisë mund të bëhet vetëm me pëlqimin paraprak të Blerësit, të cilit i përkasin të dhënat.

 

  1. TË DREJTAT E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE

5.1 Secili Blerës ka të drejtë të: (a) fshijë të dhënat personale të mbledhura rreth tyre, si nga sistemi që i përket Shitësit, dhe nga bazat e të dhënave të subjekteve me të cilët Shitësi bashkëpunon ose ka bashkëpunuar, (b) te kufizojë përpunimin e të dhënave personale, ( c) te transferoje të dhënat personale që i përkasin Blerësit qe janë mbledhura nga Shitësi, madje ti kërkojë ato në një formë të strukturuar, (d) te kërkojë akses në të dhënat e tyre personale dhe korrigjimin e tyre nga Shitësi, (e) të ngrejë kundërshtime në lidhje me përpunimin, (f) të tërheqë pëlqimin qe i ka dhënë Shitësit për te dhënat, në çdo kohë dhe pa ndikuar në pajtueshmërinë me ligjin në fuqi të përpunimit të të dhënave personale që është kryer para tërheqjes së pëlqimit; (g) të paraqesë një ankesë kundër Shitësit tek një autoritet mbikëqyrës.

 

  1. TË DHËNA TË TJERA

6.1 Dyqani Online whisbear.al mund të ruajë informacione nga “kërkimet/queries” në http, prandaj disa informacione mund të ruhen në skedarët e regjistrit të serverit, duke përfshirë adresën IP të kompjuterit nga ka ardhur pyetja, vendndodhjen e Blerësit – identifikimin e kryer nga protokolli http, nëse është e mundur, data dhe koha e sistemit të regjistrimit në faqen e internetit të dyqanit online whisbear.al dhe mbërritja e kërkesës, numri i byte-ve të dërguara nga serveri, URL-ja e faqes e vizituar më parë nga Blerësi; në rast se Blerësi hyri duke klikuar në një link, informacion në lidhje me shfletuesin e Blerësit, informacion në lidhje me gabimet e ndodhura gjatë ekzekutimit të transaksionit http. Regjistrat mund të mblidhen si material i kërkuar për administrimin e duhur të Dyqanit Online të whisbear.al. Vetëm personat e autorizuar për të administruar sistemin e informacionit do të kenë qasje në atë informacion. Skedarët e regjistrit mund të analizohen në mënyrë që të përpilojnë statistikat e trafikut në faqen e dyqanit online whisbear.al dhe në mënyrë që të përpilojnë statistika në lidhje me gabimet që ndodhin. Përmbledhja e informacionit të tillë nuk do të identifikojë Blerësin.

 

  1. SIGURIA E INFORMACIONIT

7.1 Shitësi do të zbatojë masat teknike dhe organizative duke siguruar që mbrojtja e të dhënave personale që përpunohen të jetë e përshtatshme për kërcënimet dhe kategoritë e të dhënave të mbrojtura. Shitësi, në veçanti, do të sigurojë të dhëna teknikisht dhe organizativisht kundër hyrjes së paautorizuar, heqjes nga një person i paautorizuar, përpunimit që shkel dispozitat e Ligjit si dhe ndryshimit, humbjes, dëmtimit ose shkatërrimit të tyre. Ndër të tjera, do të përdoren certifikatat SSL (Secure Socket Layer). Shitësi gjithashtu ka zbatuar masat e duhura teknike dhe organizative, të tilla si pseudonimizimi, të cilat janë krijuar për të zbatuar në mënyrë efektive parimet e mbrojtjes së të dhënave (të tilla si minimizimi i të dhënave) dhe për të siguruar masat e nevojshme mbrojtëse për të përmbushur kërkesat e GDPR dhe për të mbrojtur të drejtat e subjektit të të dhënave.

7.2. Shitësi do të zbatojë të gjitha masat e duhura teknike të cilat ofrojnë mbrojtje të shtuar dhe siguri të të dhënave personale të Blerësit që përpunohen.

7.3. Për të hyrë në një llogari, hyrja përkatëse dhe fjalëkalimi duhet të futen. Në mënyrë që të sigurohet një nivel i duhur i sigurisë, fjalëkalimi i llogarisë do të ekzistojë – brenda fushës së whisbear.al- dyqan online – vetëm në një formë të koduar. Për më tepër, regjistrimi dhe hyrja në llogari do të ekzekutohet përmes një lidhje të sigurt https. Komunikimi midis pajisjes së Blerësit dhe serverave do të kodifikohet duke përdorur protokollin SSL.

7.4. Në të njëjtën kohë, Shitësi thekson se përdorimi i Internetit dhe shërbimeve të ofruara nga mjete elektronike, veçanërisht përdorimi i rrjeteve Wi-Fi në dispozicion të publikut, mund të përfshijë rreziqe specifike të TIK, të tilla si: prania dhe funksionimi i worms, spyware ose malware, përfshirë viruset kompjuterikë, si dhe mundësinë e ekspozimit ndaj thyerjes ose spamimit te llogarise (gjetja e fjalëkalimit), dhe të tjerët. Në mënyrë që të marrë informacione të hollësishme dhe profesionale në lidhje me ruajtjen e sigurisë në internet, Shitësi rekomandon që të konsultohen subjektet e specializuara në shërbimet e IT-së.

 

  1. Cookies

8.1 Në mënyrë që të sigurohet funksionimi i duhur i Dyqanit Online Whisbear.al, Shitësi do të përdor cookies. Cookies janë paketa informacioni të ruajtura në pajisjen e Blerësit përmes Dyqanit Online Whisbear.al, zakonisht përmbajnë informacion në përputhje me përdorimin e synuar të skedarit, të cilin Blerësi mund të përdorë më pas. Zakonisht cookies përmbajnë: adresën e internetit, datën e vendosjes, datën e skadimit, numrin unik dhe informacione shtesë në përputhje me përdorimin e synuar të skedarit.

8.2 Shitësi do të përdorë dy lloje të cookies: cookies të seancës të cilat do të fshihen përgjithmonë në momentin që shfletuesi mbyllet; dhe cookies të përhershme, të cilat do të mbesin pasi shfletuesi në pajisjen e Blerësit të mbyllet, dhe qëndrojnë në pajisjen e Blerësit derisa të fshihen.

8.3. Bazuar në cookies, si cookies të seancës, ashtu edhe cookies të përhershme, nuk do të jetë e mundur të përcaktohet identiteti i Blerësit. Cookies nuk lejojnë të shkarkohen të dhëna personale. Cookies të Dyqanit Online Whisbear.pl janë të sigurta për pajisjen e Blerësit, në veçanti ato nuk lejojnë instalimin e ndonjë virusi ose programi tjetër në pajisje.

8.4. Skedarët e gjeneruar direkt nga dyqani Online whisbear.al nuk mund të lexohen nga faqet e internetit të tjera. Cookie-t e jashtme (d.m.th. cookies të vendosura nga partnerët e Shitës) mund të lexohen nga një server i jashtëm.

8.5. Blerësi mund të lejojë që cookies të jashtme të ruhen në pajisjen e tyre, në përputhje me manualin e prodhuesit të shfletuesit, megjithatë kjo mund të rezultojë që disa pjesë ose tipare të dyqanit Online whisbear.al të bëhen të padisponueshme.

8.6. Shitësi do të përdorë cookies të tyre për qëllimet e mëposhtme: vërtetimi i Blerësit në whisbear.al Dyqani Online dhe mirëmbajtja e sesionit të Blerësit; konfigurimi i dyqanit Online whisbear.al dhe rregullimi i përmbajtjes së faqes në internet me preferencat e Blerësit, siç janë: njohja e pajisjes së Blerësit, ruajtja e cilësimeve të zgjedhura nga Blerësi; garantimin e sigurisë së të dhënave dhe përdorimin e Dyqanit Online Whisbear.al; analiza dhe hulumtimi i audiencës; ofrimi i shërbimeve reklamuese.

8.7. Shitësi do të përdorë cookies të jashtëm për qëllimet e mëposhtme: krijimin e statistikave (anonime) të cilat lejojnë përdorimin e Dyqanit Online Whisbear.al të optimizohet përmes mjeteve analitike siç është Google Analytics; përdorimi i veçorive interaktive duke përdorur rrjetet sociale, duke përfshirë: Facebook, Instagram, Pinterest dhe YouTube.

8.8. Blerësi mund të ndryshojë në mënyrë të pavarur cilësimet e cookies në çdo kohë, duke specifikuar kushtet për ruajtjen e tyre përmes cilësimeve të shfletuesit të internetit ose duke konfiguruar ndryshe shërbimin. Blerësi gjithashtu mund të fshijë cookie-t e ruajtura në pajisjen e tij në çdo kohë, në përputhje me manualin e prodhuesit të shfletuesit.

8.9. Informacione të hollësishme rreth cookies janë në dispozicion në cilësimet e shfletuesit të internetit.

Navigation
Close

Shporta ime

Close

Lista e dëshirave

Recently Viewed

Close

Close

Categories